top of page
~Tee kliendi rahakotti käib läbi tema südame~

Klienditeenindusoskuste töötuba: Raske klient

Professionaalsete oskuste arendamise töötuba keeruliste klienditeenindussituatsioonidega
toimetulekuks ja iseenda toetamiseks.

Tavapäraste teenindusolukordadega hakkamasaamine on jõukohane enamikule teenindajatele. Vaja on vaid tahtmist klienti hästi teenindada ja natuke emotsionaalset intelligentsust. Teeninduse kõige kõrgemat taset näitab hoopis see, kuidas teenindaja saab hakkama keeruliste olukordadega, kus klient on rahulolematu ja sobiva lahenduse leidmine on raskendatud.

Kuidas tulla toime ja jääda kohale emotsionaalselt laetud olukorras?

Kuidas tegeleda kliendikaebustega?

Kuidas edastada negatiivset sõnumit või kutsuda klienti korrale?

Kuidas sellises olukorras jääda rahulikuks, klienti kuulata ja püüda teda mõista?

Ja sellegipoolest suuta vajadusel piire kehtestada, endale kindlaks jääda, vestlust juhtida ja see õigel ajal ära lõpetada?

Ja kuidas ise hiljem sellest pahast tundest vabaneda?

Kaebuste, keeruliste kliendisituatsioonide ja nn "raskete klientidega" toimetulekuks on vaja spetsiifilist treeningut. Nii saab igast ebamugavast olukorrast põnev väljakutse.
Ja ehk isegi võimalus muuta rahulolematu klient heasoovlikuks püsikliendiks?

 

dealing with difficult customers_edited.

KOOLITUSE EESMÄRK

on arendada töötajate klienditeeninduse alaseid kompetentse (hoiakuid, teadmisi, oskusi, sh erinevaid suhtlemistehnikaid) probleemsete klientidega suhtlemisel ja keerukate klienditeenindussituatsioonide (sh kaebuste) lahendamisel ning tõsta oskusi iseenda emotsionaalseks toetamiseks.

 

Koolituse FOOKUSTEEMAD:

-       Kompetentside diagnostika ja motivatsioonilised tegurid;

-       Probleemsed kliendid ja konfliktsituatsioonid teenindamisel;

-       Teenindaja enesehoid;

I Klienditeenindustöö motivatsiooniline ja ja diagnostiline külg

Kuidas stressirohkusest ja ebameeldivatest kliendisituatsioonidest hoolimata pidada vastu, tulla rõõmsana tööle ja minna rahulolevana ära? Mis annaks jõudu ja hoiaks sisemist tasakaalu?

 • Osalejate teenindusalased kompetentsid keeruliste kliendisituatsioonide käsitlemisel (teadmised, oskused ja hoiakud) ja motivatsioonilised aspektid; nende kaardistamine ja diagnostika; eneserefleksioon;

 • Suur pilt: teenindaja roll ja kliendi rolliootus, rollikonfllikt, kliendi teekond, probleemkohad;

 

II Professionaalsed oskused töös keeruliste klientide ja teenindusolukordadega

 • keerulised kliendid ja suhtlusolukorrad: emotsionaalsed (ärritunud, rahulolematud, virisevad, ründavad) või manipulatiivsed kliendid; kliendikaebused, vajadus edastada kliendile negatiivset sõnumit või kutsuda klienti korrale;

 • klienditeenindaja tööriistad keeruliste kliendiolukordadega toimetulekuks:

  • enda suhtumise ja hoiakute teadlik valik; metasõnumi edastamine;

  • aktiivse kuulamise oskused (küsimine, peegeldamine, ümbersõnastamine);

  • suhtlusporotsessi teadlik juhtimine, lahenduskesksus, vastutus, vajadusel vabandamine;

  • nüansseeritud enesekehtestamine ja piiride seadmine: navigeerimine inimliku mõistmise ja regulatiivsete nõuete maastikul;

  • mitteverbaalne suhtluskeel (kehakeel, sh hääl telefonis, selle tonaalsus ja tempo), sõnade valik, sobivad lausungid;

 • kuidas käituda probleemsetes kliendisituatsioonides (juhised ja nõuanded);

 • Praktilised harjutused, simulatsioonid, kliendikaasused, parimad praktikad.

 

III Enesehoid stressirohketes olukordades

 • Oskused ja võimekus end töösituatsioonidest saadud pingest ja negatiivsest koormast vabastada.

 • Eneseregulatsiooni praktikad, enda emotsioonidega toimetulek (nii olukorra käigus kui peale seda);

 • Psühholoogiline enesehoid;

 • Erinevad praktilised harjutused.

Koolitus on struktureeritud ja juhitud. Teooriaosad ja arutelud vahelduvad grupitööde, praktiliste ülesannetega ja klienditeenindussituatsioonide lahendamisega. Fookus on probleemsetel klientidel ja konfliktsituatsioonidel. Koolitus toimub sõbralikus ja positiivses keskkonnas.

Soovitatav ajaline kestvus 6 ak/h (3x1,5h) 

Sellisel juhul saab kasutada rohkem aktiivõpet (individuaalseid ülesandeid, paari- ja grupitöid, praktilisi harjutusi ja rollimänge).

Minimaalne ajaline kestvus 4 ak/h (2x1,5h) 

Sellisel juhul on teemade läbimine ülevaatlikum. 

Huvi korral võtke ühendust alltoodud kontaktidel või saatke päring siit.

 

bottom of page